Синтаксис SQL

640

Від автора: SQL регламентується унікальним набором правил і рекомендацій під загальною назвою Синтаксис. У цій статті ми опишемо базовий синтаксис SQL.

Всі інструкції SQL починаються з ключових слів, таких як SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP, CREATE, USE, SHOW, і всі інструкції закінчуються крапкою з комою (;).

Найбільш важливий момент, який слід пам’ятати — оператори та інструкції SQL нечутливі до регістру. Це означає, що SELECT і select мають однаковий зміст в операторах SQL. Однак не забувайте, що регістр має значення в назвах таблиць. Тому, якщо ви працюєте з MySQL, вам потрібно вказувати назви таблиць так, як вони задані в базі даних.

Різні синтаксисы в SQL

Всі приклади, наведені в цьому посібнику, були протестовані на сервері MySQL.

Інструкція SQL SELECT

SELECT столбец1, стовпець 2…. стовпець N
FROM ім’я_таблиці;

Умова SQL DISTINCT

SELECT DISTINCT столбец1, столбец2….столбецN
FROM ім’я_таблиці;

Умова SQL WHERE

SELECT столбец1, столбец2….столбецN
FROM ім’я_таблиці
WHERE УМОВА;

Умова SQL AND/OR

SELECT столбец1, столбец2….столбецN
FROM ім’я_таблиці
WHERE УМОВА-1 {AND|OR} УМОВА-2;

Умова SQL IN

SELECT столбец1, столбец2….столбецN
FROM ім’я_таблиці
WHERE name IN (значення-1, значення-2,…значення-N);

Умова BETWEEN

SELECT столбец1, столбец2….столбецN
FROM ім’я_таблиці
WHERE name BETWEEN значення-1 AND значення-2;

Умова SQL LIKE

SELECT столбец1, столбец2….столбецN
FROM ім’я_таблиці
WHERE name LIKE { ШАБЛОН };

Умова SQL ORDER BY

SELECT столбец1, столбец2….столбецN
FROM ім’я_таблиці
WHERE УМОВА
ORDER BY name {ASC|DESC};

Умова SQL GROUP BY

SELECT SUM(name)
FROM ім’я_таблиці
WHERE УМОВА
GROUP BY name;

Умова SQL COUNT

SELECT COUNT(name)
FROM ім’я_таблиці
WHERE УМОВА;

Умова SQL HAVING

SELECT SUM(name)
FROM ім’я_таблиці
WHERE УМОВА
GROUP BY name
HAVING (арифметична функція УМОВА);

Інструкція SQL CREATE TABLE

CREATE TABLE tablename(
столбец1 тип даних,
столбец2 тип даних,
столбец3 тип даних,
…..
столбецN тип даних,
PRIMARY KEY( один або більше стовпців )
);

Інструкція SQL DROP TABLE

DROP TABLE ім’я_таблиці;
Інструкція SQL CREATE INDEX
CREATE UNIQUE INDEX ім’я_індексу
ON tablename ( столбец1, столбец2,…столбецN);

Інструкція SQL DROP INDEX

ALTER TABLE ім’я_таблиці
DROP INDEX ім’я_індексу;

Інструкція SQL DESC

DESC ім’я_таблиці;

Інструкція SQL TRUNCATE TABLE

TRUNCATE TABLE ім’я_таблиці;

Інструкція SQL ALTER TABLE

ALTER TABLE ім’я_таблиці {ADD|DROP|MODIFY} name {тип_данных};

Інструкція SQL ALTER TABLE

ALTER TABLE ім’я_таблиці RENAME TO новое_имя_таблицы;

Інструкція SQL INSERT INTO

INSERT INTO tablename( столбец1, столбец2….столбецN)
ЗНАЧЕНИЕЅ ( значення1, значення2….значенняn);

Інструкція SQL UPDATE

UPDATE ім’я_таблиці
SET столбец1 = значення1, столбец2 = значення2….столбецN=значенняn
[ WHERE УМОВА ];

Інструкція SQL DELETE

DELETE FROM ім’я_таблиці
WHERE {УМОВА};

Інструкція SQL CREATE DATABASE

CREATE DATABASE ім’я_бази_даних;

Інструкція SQL DROP DATABASE

DROP DATABASE ім’я_бази_даних;

Інструкція SQL USE

USE ім’я_бази_даних;

Інструкція SQL COMMIT

COMMIT;

Інструкція SQL ROLLBACK

ROLLBACK;